Obchodní podmínky
Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Uživatelské menu

  Obchodní podmínky

  Obchodní společnost Q-ELEKTRIK a.s.,

  identifikační číslo: 26789655

  pro prodej zboží prostřednictvímon-line obchodu umístěného na internetových adresách 

  www.q-elektrik.czwww.q-klima.czwww.klimatizace.q-elektrik.cz, https://elektro.q-elektrik.cz/

   

  1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Q – ELEKTRIK a.s., se sídlem Podzámčí 1926,710 00, Ostrava- Slezská Ostrava, identifikační číslo: 26789655, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2641(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetových adresách výše uvedených, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adresách výše (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost předustanoveními obchodních podmínek.

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástíkupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českémjazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit čidoplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá podobuúčinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro posouzení konkrétní kupnísmlouvy je rozhodující to znění obchodních podmínek, které bylo uveřejněno nawebové stránce, přičemž rozhodující je zněníobchodních podmínek v okamžiku akceptace objednávky prodávajícím.

  2.      UŽIVATELSKÝÚČET

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a přiobjednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 356 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3.      UZAVŘENÍ KUPNÍS MLOUVY

  3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti podobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Kupující bere na vědomí, že cena zboží, uvedená na webových stránkách společnosti Q-ELEKTRIK a.s. je závazná u těch položek, u kterých je uvedeno, že je zboží skladem. Zasláním objednávky ohledně zboží, které není uvedeno, že je skladem, objednatel – kupující vyslovuje zároveň souhlas s tím, že cena zboží, uvedená na webových stránkách společnosti může být překročena max. o 10 %. Zjistí-li prodávající, že u zboží, které není skladem bude cena zboží objednaného kupujícím vyšší, než je cena na webových stránkách, zvýšená o 10 %, tak zašle kupujícímu dotaz, zda na objednání tohoto zboží za cenu, kterou mu prodávající v dotazu sdělil, trvá či nikoli. Jestliže se kupující nevyjádří ve lhůtě 3 kalendářních dnů, tak se má za to, že s touto cenou souhlasí a zavazuje se ji zaplatit, pokud kupující výslovně prodávajícímu nesdělí, že s cenou nesouhlasí a na dodání zboží za tuto cenu netrvá. Při sdělení, že na dodání zboží za zvýšenou cenu netrvá se má za to, že se ohledně tohoto zboží objednávka zrušuje a prodávající nemá povinnost toto zboží dodat.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  •    objednávaném zboží(objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  •    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  •    informace o nákladechspojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu)požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně čit telefonicky).

  3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  4.        CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  ·        v hotovosti

  -         v provozovně prodávajícího na adrese Podzámčí 1926, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava

  -         na pobočkách v Modřicích či Praze

  ·        v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  ·        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 86-5231090237/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s., pobočka Ostrava (dále jen „účet prodávajícího“);

  ·        bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Podzámčí 1926, 710 00,Ostrava – Slezská Ostrava;

  ·Způsobem GO-PAY – pomocí platební karty

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží zvoleným způsobem. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Výslovně se sjednává, že náklady na balení nejsou zahrnuty v případě dodávky fotovoltaických panelů a v případě dodávky fotovoltaických panelů činí cena balení 1.000 Kč

  4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  5.        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 zák.č.89/2012 Sb. kupující nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu v tomto ust. uvedených a obchodní podmínky zdůrazňují, že je to zejména z důvodů, jestliže šlo o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále že šlo o dodávku zboží, které podléhalo rychlé zkáze, jakož i o dodávku zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále jde o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nejde vrátit, o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal, dále pak jestliže jde o dodávku digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  5.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v této 14 lhůtě doručeno na adresu provozovny prodávajícího, či na adresu info@q-elektrik.cznebo klimatizace@q-elektrik.cz

  Odstoupení od smlouvy musí obsahovat tyto údaje: označení prodávajícího, označení kupujícího, číslo uzavřené kupní smlouvy, datum převzetí zboží kupujícím a větu, že kupující

  ........... odstupuje od kupní smlouvy číslo............. ze dne ................. na základě, které mu bylo dodáno zboží............... (následuje přesná identifikace zboží) a které mu bylo dodáno dne................ Dále odstoupení bude obsahovat datum odstoupení a podpis osoby oprávněné odstoupit od smlouvy (v případě právnické osoby, osoby oprávněné jednat za právnickou osobu). V případě elektronického podpisu, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Ohledně doručení odstoupení platí to, co je uvedeno v těchto obchodních podmínkách.

  5.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, tak zašle nebo předá prodávajícímu ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14dnůod odstoupení od smlouvy zboží, které od podnikatele obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, tak je podnikatel povinen bez zbytečného odkladu nejpozději do 14dnů od odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které podnikatel od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jiným způsobem může podnikatel vrátit peněžní prostředky pouze tehdy, jestliže s tím kupující vyslovil souhlas a jestliže spotřebiteli tím nevzniknou další náklady.

  Jestliže při uzavírání smlouvy kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, tak podnikatel vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  Podnikatel v těchto obchodních podmínkách upozorňuje kupujícího ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. g občanského zákoníku, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

  5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího navrácení kupní ceny. Dále ve smyslu ust. § 1833 obchodního zákoníku prodávající upozorňuje kupujícího, že bez ohledu na nárok na náhradu škody kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  5.6. V případě, že kupující zboží zaplatil předem a nezvolil způsob dopravy, tak je povinen si jej vyzvednout v dohodnuté provozovně prodávajícího do 3 kalendářních dnů od zaplacení zboží. Pokud si kupující toto zboží v uvedené lhůtě nevyzvedne, a ani prodávajícímu nesdělí, kdy je připraven si toto zboží vyzvednout, tak se uplynutím 5 dnů od provedení platby uvedená kupní smlouva zrušuje a prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu na účet, ze kterého kupní cena byla uhrazena.

  6.        PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

  7.        ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnostiprodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídípříslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až1925, 2095až 2117 občanského zákoníku).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávanávěc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupnísmlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvoupožadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo nazákladě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnostipro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je vtomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, kterýprodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shoděs kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právona to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavuodpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci,nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovatpřiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Je-li vada nápadná azřejmá již při uzavírání kupní smlouvy, tak tato vada jde k tíži nabyvatele.Nabyvatel nemůže právo z vadného plnění uplatnit u soudu, jestližeprodávajícímu nevytkl vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věcprohlédnout a vadu zjistit a neoznačil vadu nebo neoznámil prodávajícímu, jakse tato vada projevuje. Vadu lze vytknout do 6 měsíců od převzetí zboží.Jakmile kupující zjistí vadu, tak je tuto skutečnost povinen bez zbytečnéhoodkladu oznámit prodávajícímu, předat mu předmět koupě, tak aby vada mohla býtpřezkoumána, a v případě odstranitelné vady se může domáhat opravy nebodoplnění toho co chybí nebo přiměřené slevy z ceny a nelze-li vadu odstranit, apro tuto vadu nelze předmět koupě řádně užívat, tak má právo domáhat se slevy zkupní ceny nebo má právo od smlouvy odstoupit.

  7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věcipoužité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupnísmlouvou po převzetí věci v záruční době(záruka).

  7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícíhoza vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující uprodávajícího na adrese jeho provozovny Podzámčí 1926, 710 00, Ostrava- SlezskáOstrava.

  8.        DALŠÍPRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celékupní ceny zboží.

  8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení adalší součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží)jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnoučinnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovatči neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovérozhraní obchodu.

  8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraníobchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které bymohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraníobchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatníchzákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnýmikodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e občanského zákoníku.

  8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnostza chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo vdůsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  8.6. Jestliže na portálu prodeje nelze nějakou službu či dodávku objednat,spustit či aktivovat, tak je to proto, že tento způsob prodeje a dopravy je prodaný druh zboží nemožný nebo nevhodný a tyto problémy můžou být zejména přiznačném množství objednaného zboží. V tomto případě je vhodné se naprodeji a dodávce zboží dohodnout individuálně s prodávajícím mimo rámectzv. internetového obchodu.

  9.        OCHRANAOSOBNÍCHÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickouosobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veznění pozdějších předpisů.

  9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobníchúdajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikačníčíslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako„osobní údaje“).

  9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím,a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasíláníinformací a obchodních sdělení prodávajícímu.

  9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobníúdaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webovéhorozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečnéhoodkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávajícípověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zbožínebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předáványtřetím osobám.

  9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobemnebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsoupřesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobníchúdajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným naadresu prodávajícího.

  9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávajícínebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je vrozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu sezákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejichzpracování, může:

  •             požádatprodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  •             požadovat,aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se můžejednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávajícínebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebozpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranuosobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit sese svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svýchosobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající máprávo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšujícínáklady nezbytné na poskytnutí informace.

  9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejícíchse zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresukupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím naelektronickou adresu kupujícího.

  10.    DORUČOVÁNÍ

  10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondencesouvisející s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a toelektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovníchslužeb (dle volby odesílatele).

  Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenouv jeho uživatelském účtu.

  10.2. Zpráva je doručena:

  •             vpřípadě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na serverpříchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může býtzajištěna certifikátem,

  •             vpřípadě doručování osobně či převzetím zásilky adresátem, dále se má za to, žedošlá zásilka odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb došla 3pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 15pracovní den po odeslání,

  11.    ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

  11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky neboprávní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)prvek,pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena právakupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů

  11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základěživnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenskýúřad.

  11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatnénebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí takovéustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnostínebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovánaprodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  11.5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa prodoručování Q – ELEKTRIK a.s., Podzámčí1926, 710 00, Ostrava- Slezská Ostrava,adresa elektronické pošty info@q-elektrik.czklimatizace@q-elektrik.cz, telefón+420 553 816 457.

  11.6. Práva a povinnosti, která nejsou upravena těmitoobchodními podmínkami, se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

  V Ostravě dne 9.8. 2023

  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
  Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Košík je prázdný

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později